Conference

Article
ผลของสารละลายบรรจุเปียกร่วมกับการรม 1-methylcyclopropene ต่อคุณภาพของดอกกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ขาวสนานและบูรณะเจตหลังรม methyl bromide
Conference
การประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 6
Class
ชาติ
Date
15 กุมภาพันธ์ 2019
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-