Conference

International Conference on Biodiversity 20119
นานาชาติ
22 - 24 พฤษภาคม 2019
กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของพรรณไม้ป่าชายเลนในพื้นที่เสื่อมโทรมอย่างรุนแรง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :International Conference on Biodiversity 2019 : IBD2019,23 พ.ค. 2019 - 23 พ.ค. 2019