Conference

การประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13 "ความพลิกผันของศาสตร์มนุษย์และสังคมในยุคดิจิทัล"
ชาติ
7 มิถุนายน 2019
เมือง ชลบุรี ประเทศไทย
-