Conference

Article
มูลค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อการลดมลพิษทางอากาศจากการเผาอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยวของครัวเรือนในจังหวัดสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี
Conference
การประชุมวิชาการครั้งที่ 57 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม 2019
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-