Conference

Article
รายงานสัตว์ป่วย การผ่าตัดต้อกระจกร่วมกับการใส่เลนส์เทียมในสุนัขที่มีภาวะจอประสาทตาฉีกขาดบางส่วน
Conference
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 25
Class
ชาติ
Date
23 - 26 มิถุนายน 2019
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-