Conference

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 25 ( THE 12TH VPAT REGIONAL VETERINARY CONGRESS (VRVC 2019))
นานาชาติ
24 - 26 มิถุนายน 2019
ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย
-