Conference

Article
การศึกษาคุณภาพของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ที่เลี้ยงในบ่อดินและบ่อที่ปูด้วยโพลีเอททีลีนด้วยน้ำความเค็มต่ำ
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-