Conference

Article
การส่งออกทูน่ากระป๋องของไทยไปยังกลุ่มสหภาพยุโรปภายใต้มาตรการเพื่อป้องกันและขจัดการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ RTBEC 2019 The 6th RMUTT Global Business and Economics National and International Conference
Class
ชาติ
Date
23 พฤษภาคม 2019
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-