Conference

Article
การตอบสนองของปากใบและการสังเคราะห์แสงภายใต้สภาวะเครียดจากเกลือที่ชักนำด้วยโซเดียมคลอไรด์ของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในระยะการสืบพันธุ์
Conference
การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13
Class
ชาติ
Date
14 - 15 มิถุนายน 2019
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-