Conference

Article
การศึกษาโครงสร้างผ้าทอย้อมครามสำหรับผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-