Conference

Article
การศึกษาสมบัติทางกลและกายภาพของกระดาษหัตถกรรมจากเยื่อทะลายปาล์มและเยื่อปอสาเคลือบด้วยกลูโคแมนแนน
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2019
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-