Conference

The 5th NEU National and International Conference 2018 (NEUNIC 2018) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น.
ชาติ
21 กรกฎาคม 2018
อื่นๆ ประเทศไทย
-