Conference

การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5
ชาติ
23 - 24 พฤษภาคม 2018
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

โครงการถอดบทเรียนองค์ความรู้เรื่องปุ๋ยสั่งตัด เพื่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009412 ชื่อวิชา Soil Resources Develop.as Sufficiency Economy,2 ก.ค. 2018 - 30 ธ.ค. 2019
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยนเรศวร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการถอดบทเรียนความสำเร็จการขยายผลปุ๋ยสั่งตัด 9 อำเภอ ของจังหวัดพิษณุโลก,8 มี.ค. 2019 - 24 เม.ย. 2019
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มูลนิธิพระดาบส ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี การใช้ประโยชน์ :การจัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด ในโครงการพระดาบสสัญจร,25 พ.ค. 2019 - 25 พ.ค. 2019