Conference

Article
คุณภาพดินตะกอนและสัตว์พื้นท้องน้ำบริเวณปากแม่น้ำท่าจีนและเจ้าพระยา
Conference
เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-