Conference

Article
ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์ที่มีต่อการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2562 (ISBN: 9786164210813)
Class
ชาติ
Date
26 เมษายน 2019
Location
ปทุมธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-