Conference

Article
ผลการทดแทนเกลือด้วยโพแทสเซียมคลอไรด์และไกลซีนต่อคุณภาพของข้าวเกรียบซูริมิ
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 56 (ISBN: 9786162784347)
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018
Location
bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-