Conference

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน และปริมาณแพเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพแขวน ในบริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในช่วงปี 2547-2548
การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-