Conference

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบะณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่20 (20th NGRC) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชาติ
15 มีนาคม 2019
ขอนแก่น ประเทศไทย
-