Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 9 เรื่อง “การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล”
ชาติ
28 พฤษภาคม 2019
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-