Conference

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 กลุ่มการศึกษา บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ้นที่ยั่งยืน
ชาติ
20 กรกฎาคม 2018
อื่นๆ ประเทศไทย
-