Conference

Article
ความหลากหลาย และการเติบโตของสาหร่ายไฟ (วงศ์ Characeae) ในเรือนเพาะชำ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Conference
การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 9
Class
ชาติ
Date
21 - 22 มีนาคม 2019
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-