Conference

Article
ลักษณะและปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตบนอาหารเลี้ยงของสาหร่ายสีเขียวบนบก Trentepohlia monilia จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
Conference
การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 9
Class
ชาติ
Date
21 - 22 มีนาคม 2019
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-