Conference

Article
ฉันจะพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้อย่างไร
Conference
โครงการประกวดการนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาครู (ISBN: 9786168176078)
Class
ชาติ
Date
24 มีนาคม 2018 - 24 มีนาคม 2019
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-