Conference

Article
การบริหารพอร์ตการลงทุนโดยตัวแบบแบล็คโชร์ลและตัวแบบประเมินราคาสินทรัพย์ส่วนทุน
Conference
การประชุมทางวิชาการครั้งที่57 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162785122)
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-