Conference

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ชาติ
8 กุมภาพันธ์ 2019
เชียงใหม่ ประเทศไทย
-