Conference

Article
การคัดเลือกชนิดของพืชเพื่อปลูกแบบผสมผสานสำหรับพืชเศรษฐกิจเพื่อปลูกเป็นพืชแซมในพื้นที่เดียวกันโดยใช้อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรมในการแก้ปัญหา
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
Class
ชาติ
Date
30 สิงหาคม 2018
Location
อ.ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-