Conference

Article
การวิเคราะห์ปริมาณโพรฟีโนฟอสและไซเปอร์เมทรินในผักคะน้าโดยวิธีสกัดแบบแคชเชอร์ร่วมกับอนุภาคนาโนของเหล็กออกไซด์
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ISBN: 9786162784934)
Class
ชาติ
Date
6 - 7 ธันวาคม 2018
Location
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-