Conference

การผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาวิชาธุรกิจศึกษา : การดำเนินงานปีที่ 1
การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-