Conference

Article
การลงทุนภาคการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในประเทศไทยและเวียดนาม
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน
Class
ชาติ
Date
24 พฤศจิกายน 2018
Location
สกลนคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-