Conference

Article
ความขัดแย้งระหว่างโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลกับชุมชนในจังหวัดระยอง
Conference
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2561 “การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้” (ISBN: 9786167929033)
Class
ชาติ
Date
20 กรกฎาคม - 20 ธันวาคม 2018
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-