Conference

การประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง “บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น (ISBN: 9786169209751)
ชาติ
21 กรกฎาคม 2018
ขอนแก่น ประเทศไทย
-