Conference

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2561 : การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร (ISBN: 9786167929026)
ชาติ
20 กรกฎาคม 2018
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-