Conference

Article
ผลของการใช้สารละลายเกลือก่อนการเก็บเกี่ยวที่มีต่อคุณภาพผลขององุ่นรับประทานสดพันธุ์ Marroo และ Perlette
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 (ISBN: 0000000000)
Class
ชาติ
Date
19 - 21 พฤศจิกายน 2018
Location
เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-