Conference

Article
ความคิดเห็นต่อการใช้ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสดของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ไม่ขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทืองจากกรมพัฒนาที่ดินในพื้นที่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Conference
การประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ
Class
ชาติ
Date
17 - 18 พฤษภาคม 2018
Location
เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-