Conference

Article
สะท้อนสันติสุขในมิติการท่องเที่ยว ตอนที่ 2: ทิศทางการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน
Conference
ล่องล้านนา ภาษา วรรณคดี ประเพณีพิธีกรรม วัฒนธรรมดนตรี สู่วิถีการท่องเที่ยว (ISBN: 9786162784842)
Class
ชาติ
Date
20 กันยายน 2018
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บ้านโป่งคำ อ.สันติสุข จ.น่าน การใช้ประโยชน์ :ผลการวิจัย ทางกลุ่มหมู่บ้านโป่งคำจะมีแผนการขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จ และเป็นพื้นที่ต้นแบบในการจัดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร,1 เม.ย. 2018 - 30 ก.ย. 2019