Conference

ล่องล้านนา ภาษา วรรณคดี ประเพณีพิธีกรรม วัฒนธรรมดนตรี สู่วิถีการท่องเที่ยว (ISBN: 9786162784842)
ชาติ
20 กันยายน 2018
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บ้านโป่งคำ อ.สันติสุข จ.น่าน การใช้ประโยชน์ :ผลการวิจัย ทางกลุ่มหมู่บ้านโป่งคำจะมีแผนการขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จ และเป็นพื้นที่ต้นแบบในการจัดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร,1 เม.ย. 2018 - 30 ก.ย. 2019