Conference

Article
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมของผู้ประกอบการไทยที่ขายสินค้าแฟชั่นสำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษการค้าชายแดนไทย-พม่า
Conference
การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ISBN: 0000000000000)
Class
ชาติ
Date
17 - 18 พฤษภาคม 2018
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-