Conference

Article
การเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ ทัศนคติ และ การตัดสินใจซื้ออาหารคลีนของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และ เจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560
Class
ชาติ
Date
14 ธันวาคม 2017
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-