Conference

Article
ศักยภาพของกล้าไม้แสมขาว (Avicennia alba Bl.) และโกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata Bl.) ในการดูดซับสังกะสีและตะกั่ว
Conference
การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจําปี พ.ศ. 2560 "รวมพลังรักษ์ป่า ด้วยศาสตร์พระราชา" เล่ม 2
Class
ชาติ
Date
5 - 7 กันยายน 2017
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-