Conference

Article
การพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์โดยการเผยแพร่คลิปวีดิทัศน์บนเฟสบุ๊ค
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 (ISBN: 9786162783692)
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-