Conference

Article
การงอกของเมล็ดไผ่ภายใต้สภาวะความเครียดที่เกิดจากความเค็ม
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิน ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561
Class
ชาติ
Date
8 - 9 พฤษภาคม 2018
Location
สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

อัตราการเติบโตของลำต้นเหนือดินและใต้ดินของไผ่ 3 ชนิด ที่เลี้ยงในสารละลายเกลือโซเดียมคลอไรด์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การขยายพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัสลูกผสมทนเค็มโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แหล่งทุน :สวพ มก,1 ต.ค. 2021 - 30 ก.ย. 2022