Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ชาติ
30 มิถุนายน 2018
หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
-