Conference

Article
การทดสอบผลของแผ่นครีบควบคุมการเคลื่อนที่และเสถียรภาพของยานใต้น้ําไร้คนขับระยะที่ 3 ของกองทัพเรือไทย
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 3 – 6 กรกฎาคม 2561 จังหวัดมุกดาหาร
Class
ชาติ
Date
4 - 6 กรกฎาคม 2018
Location
มุกดาหาร ประเทศไทย
DOI
"_"
Related Link
-