Conference

Article
การตรวจสอบปริมาณแลคโตนรวมในสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร จากแหล่งปลูกต่างๆ
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-