Conference

Article
การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตโดยการเพิ่มจำนวนฝักต่อต้นในข้าวโพดไร่
Conference
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7
Class
ชาติ
Date
2 - 3 สิงหาคม 2018
Location
อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
DOI
"_"
Related Link
-