Conference

Article
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้โดยรอบพื้นที่โครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (์NEUNIC 2017) (ISBN: 9786169209720)
Class
ชาติ
Date
21 กรกฎาคม 2017
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-