Conference

Article
การวิเคราะห์อุปสงค์การนำเข้าข้าวหอมมะลิไทย ของประเทศสหรัฐอเมริกาและจีนจากประเทศไทย
Conference
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 4
Class
ชาติ
Date
14 - 15 มิถุนายน 2010
Location
เมือง ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-