Conference

Article
การศึกษาเบื้องต้นของการกระจายและความชุกชุมของ Holothuria (Halodeima) atra Jaeger, 1833 ที่แหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 (ISBN: 9789743845598)
Class
ชาติ
Date
18 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2018
Location
เมือง ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-