Conference

การใช้วิตามินซีเป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius)
การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-