Conference

Article
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ความหลากหลายของการดำรงชีพของเกษตรกรรายเล็ก
Conference
การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56 (ISBN: 9786162784347)
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-