Conference

Article
การประเมินน้ำหนักเมล็ดสบู่ดำน้อยที่สุดและเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์น้ำมันจากเมล็ดที่มีและไม่มีเปลือกหุ้มเมล็ดในสบู่ดำ 14 สายพันธุ์
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11
Class
ชาติ
Date
3 - 4 สิงหาคม 2017
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-